E-SKLEP TWOICH ROŚLIN

Czy glifosat zostanie wycofany?

Wraz z wygasającym zezwoleniem na dopuszczenie do stosowania, w ciągu minionych kilku lat prowadzono dyskusje na temat potencjalnego zakazu stosowania glifosatu. Zezwolenie przedłużono początkowo na rok, jednak Komisja Europejska zdecydowała o jego przedłużeniu do 2033 roku, wprowadzając jednocześnie nowe ograniczenia dotyczące stosowania tego herbicydu zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu pestycydów na środowisko.

Kiedy glifosat zostanie wycofany?

Glifosat to substancja czynna będąca składnikiem wielu popularnych środków ochrony roślin, określana jako herbicyd totalny. Przez wiele lat jej obecność na rynku prowokowała dyskusje dotyczące bezpieczeństwa stosowania.

W 2017 roku Komisja Europejska zatwierdziła stosowanie glifosatu do 15 grudnia 2022 roku, następnie zezwolenie zostało przedłużone o rok. Jednocześnie coraz częściej mówiło się o wprowadzeniu zakazu stosowania tego herbicydu na obszarze Unii Europejskiej ze względu na potencjalnie szkodliwy wpływ na środowisko i ludzi. W 2023 roku zdecydowano o przedłużeniu zezwolenia na stosowanie glifosatu do roku 2033, jednocześnie wprowadzając nowe restrykcje, mające na celu ograniczenie jego negatywnego wpływu.

Od 28 listopada 2023 stosowanie glifosatu reguluje rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2023/2660, zgodnie w którym środek ten może być w obrocie do 15 grudnia 2033 roku. Oznacza to, że, jeśli zezwolenie nie zostanie przedłużone, wszystkie środki zawierające glifosat zostaną wycofane po tej dacie.

Komisja Europejska miała możliwość przedłużenia zatwierdzenia glifosatu na maksymalnie 15 lat, jednak dokument obejmuje okres 10 lat. Oznacza to, że po upływie tego czasu, substancja ta zostanie wycofana z obrotu na rynkach Unii europejskiej, a jej stosowanie nie będzie dozwolone. Jednocześnie substancja czynna będzie podlegać badaniom i ocenom wydawanym przez Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa żywności (EFSA), Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) oraz specjalną komisję. Jeżeli wyniki prowadzonych badań i analiz wykażą, że glifosat nie powinien być stosowany w rolnictwie, Komisja może w dowolnym momencie podjąć działania zmierzające do wycofania zatwierdzenia. Oznacza to, że substancja ta może być wycofana przed upływem okresu, na jaki została zatwierdzona. Jednakże, w wypadku braku dowodów na szkodliwość glifosatu, jego stosowanie może być ponownie zatwierdzone na okres maksymalnie 15 lat.

Dlaczego odnowiono zatwierdzenie glifosatu?

Decyzja o odnowieniu zatwierdzenia glifosatu została oparta na ocenach i analizach przeprowadzonych przez EFSA, ECHA oraz specjalną komisję. Wydłużenie okresu, w którym środek może być stosowany, zostało spowodowane tym, że herbicyd ten pełni kluczową rolę w ochronie roślin, a także braku dowodów na jego szkodliwość. Jednocześnie, Komisja Europejska nałożyła pewne ograniczenia dotyczące wykorzystywania glifosatu w celu minimalizacji potencjalnego szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie.

Odnowienie zatwierdzenia glifosatu zostało wydane na podstawie analiz, które wykazały, że glifosat nie kwalifikuje się jako substancja rakotwórcza, mutagenna czy szkodliwa dla procesów rozrodczych. Nie wykazano również, aby substancja ta lub jej metabolity przenikały do wód gruntowych. Brak również rzetelnych doniesień dotyczących, postulowanych przez niektórych, długofalowej toksyczności herbicydu. Nie stwierdzono także bezpośredniego wpływu na różnorodność biologiczną. Analiza przedłożonych dokumentów i badania wykazały, że stosowanie glifosatu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie, nie wywiera niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. Jednakże nad substancją prowadzone są dalsze badania mające na celu w pełni wykluczyć jej potencjalnie negatywny wpływ. Jeżeli w okresie obowiązywania wspomnianej zgody zostanie stwierdzony szkodliwy wpływ glifosatu, zostanie ona zmodyfikowana. Ponadto Komisja Europejska pozostawiła krajom członkowskim swobodę w kwestii wdrażania rozporządzeń wykonawczych, dotyczących ograniczeń stosowania tego herbicydu.

Zatwierdzenie glifosatu zostało poparte nie tylko brakiem dowodów na jego szkodliwy wpływ i muta- oraz kancerogenne działanie, ale również tym, że herbicyd ten jest powszechnie stosowany w rolnictwie. Ponadto, na rynku nie występują obecnie alternatywne produkty, których działanie i bezpieczeństwo stosowania byłoby porównywalne do glifosatu. Potencjalne alternatywy dla tej substancji wykazują niekorzystny wpływ na środowisko, a także muszą być stosowane w wysokich dawkach, co znacząco podnosi koszty zabiegów z ich wykorzystaniem.

Czy w Polsce można stosować glifosat?

Polska, będąc krajem członkowskim Unii Europejskiej, zobowiązana jest do przestrzegania regulacji wspólnotowych. Komisja Europejska, po szczegółowych analizach dotyczących bezpieczeństwa stosowania glifosatu, wydała decyzję zezwalającą na stosowanie tego środka do 2033 roku, z zachowaniem pewnych ograniczeń. Jednocześnie rozporządzenie pozostawia państwom UE swobodę we wdrażaniu dodatkowych ograniczeń dotyczących stosowania tej substancji.

W Polsce nie wprowadzono aktów wykonawczych, które zakazywałyby stosowania glifosatu w rolnictwie. Toteż obowiązują warunki zawarte w rozporządzeniu KE 2023/2660, które dopuszcza stosowanie tej substancji, z zachowaniem pewnych ograniczeń.

Od 15 grudnia 2023 roku glifosat może być w Polsce stosowany do zwalczania chwastów, zwłaszcza tych uciążliwych (np. życica trwała) oraz do ochrony roślin, także na terenach nierolniczych. Jednakże jego stosowanie musi być realizowane w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia konsumentów oraz w kontekście bezpieczeństwa żywności.

Warunki stosowania glifosatu

Glifosat to herbicyd totalny przeznaczony do stosowania w formie oprysku, którego stosowanie objęte jest pewnymi ograniczeniami. Substancja ta może być stosowana do ochrony upraw i terenów nierolniczych przed zachwaszczeniem, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Produkty zawierające glifosat nie mogą być stosowane w okolicy zbiorników wodnych, ze względu na potencjalnie szkodliwy wpływ na organizmy wodne. Ponadto, zabiegów z jego użyciem nie należy przeprowadzać w dni wietrzne, a pryskając glifosatem należy zastosować rękaw. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka migracji produktu na okoliczne obszary. Ponadto, substancja te nie może być stosowana w niskich oraz wysokich temperaturach. Minimalna temperatura, w której można przeprowadzać zabiegi to 0ºC, maksymalna to 28ºC, a optimum działania to zakres od 5 do 7ºC. Należy również unikać nanoszenia jej na mokrą glebę.

Zezwolenie na stosowanie glifosatu zakazuje również wykorzystanie tej substancji do desykacji, czyli do osuszania w celu kontrolowania momentu zbiorów lub optymalizacji młócki.

Kiedy można uprawiać rośliny po glifosacie?

Glifosat to układowy herbicyd totalny, oznacza to, że wykazuje działanie bójcze na wszystkie rośliny. Dlatego prace polowe mogą być rozpoczęte po upływie określonego czasu od zastosowania. Na obszarach traktowanych środkiem można uprawiać wszystkie rodzaje roślin, jednak do siewu lub sadzenia należy przystąpić po zaobserwowaniu efektów działania herbicydu, gdy chwasty zżółkną i zwiędną. Całkowite zniszczenie chwastów następuje do 2-3 tygodniach, ale pierwsze efekty działania widoczne są po 7-10 dniach od zastosowania. Zatem do siewu lub sadzenia można przystąpić już po tygodniu od zastosowania środka.

Jednakże, w wypadku niektórych gatunków roślin, mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Informacje o nich zawarte są w etykiecie środków ochrony roślin. Dlatego przed zastosowaniem glifosatu należy zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez producenta oraz bezwzględnie przestrzegać środków bezpieczeństwa i ograniczeń zawartych w etykiecie produktu.

Glifosat – podsumowanie obecnych regulacji prawnych

Od 16 grudnia 2023 roku obowiązują nowe regulacje i ograniczenia stosowania glifosatu, mające na celu zminimalizowanie potencjalnie szkodliwego wpływu na środowisko oraz zdrowie konsumentów, a także zapobieganie powstawaniu odporności na ten herbicyd. Stosowanie środków zawierających wspomnianą substancję czynną powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, zwłaszcza na terenach nierolniczych.

Zgoda na stosowanie glifosatu obwarowana jest pewnymi ograniczeniami, takimi jak:

1. Zakaz stosowania środków ochrony roślin zawierających glifosat do desykacji (osuszania) upraw w celu kontrolowania momentu zbiorów lub optymalizacji młócki. W tym celu należy zastosować inne dostępne na rynku środki.

2. Nie należy przekraczać dopuszczalnych maksymalnych rocznych dawek, które wynoszą:

- 1,44 kg/ha w rolnictwie,

- 3,6 kg/ha na obszarach innych niż użytki rolne,

- 1,8 kg/ha do zwalczania gatunków inwazyjnych na obszarach rolniczych i nierolniczych.

3. Zastosowanie glifosatu powinno być poprzedzone oceną ryzyka narażenia konsumenta na jego obecność w roślinach uprawianych następczo w płodozmianie.

4. Opryski glifosatem powinny być przeprowadzane zgodnie z zasadami ochrony wód gruntowych i powierzchniowych oraz małych ssaków i bioróżnorodności.

5. Stosując glifosat, należy ograniczyć ryzyko znoszenia cieczy roboczej np. poprzez zachowanie pasa buforowego, zmniejszenie czasu oprysku, stosowanie rękawa lub dysz zmniejszających znoszenie oprysku o co najmniej 75%.

6. Użytkownicy profesjonalni zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zabiegów z wykorzystaniem środków ochrony roślin, także tych zawierających glifosat.

Może zainteresuje Cię również:

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Twój e-mail nie zostanie opublikowany.
star star star star star
Wyślij formularz

    TYLKO ORYGINALNE PRODUKTY, 20 LAT NA RYNKU, ZAKUP > 3000 ZŁ- RABAT 2%

    Kategorie